Przetwarzanie danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi szczegółami dotyczącymi przetwarzania.

1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych, które zostały nam przekazane, jest BIOKINETICA Spółka Akcyjna (zwana dalej Administratorem).

Z Administratorem można się skontaktować:

 • pisemnie pod adresem ul. Augustyna Locciego 5/2, 02-928 Warszawa
 • telefonicznie pod numerem +48 22 188-14-40
 • drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres office@biokinetica.com

2. Kto jest Inspektorem Ochrony Danych?

W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych masz prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym u Administratora.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować:

 • pisemnie pod adresem ul. Augustyna Locciego 5/2, 02-928 Warszawa
 • drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres iod@biokinetica.com

3. W jakich celach będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe i jaka jest ich podstawa prawna?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali w następujących celach:

 • prawidłowej organizacji naszej akcji promocyjnej „OCHOTNIK POLECA OCHOTNIKA” i Twojego uczestnictwa w niej oraz wydania nagrody, włącznie możliwością kontaktu z Tobą drogą elektroniczną (email, sms) i telefonicznie w tym celu. Podstawą prawną tego przetwarzania jest Twoja zgoda (art.6 ust.1 lit.a RODO).
 • prowadzenia wobec Ciebie działań marketingu bezpośredniego przy użyciu telefonu (rozmowa, sms) i/lub drogą elektroniczną (email). Podstawą prawną tego przetwarzania jest Twoja odrębna zgoda (art.6 ust.1 lit.a RODO) w związku z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) i/lub ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2014 r. poz. 243 ze zm.)
 • prowadzenia rozliczenia podatkowego w przypadku otrzymania przez Ciebie nagrody ujętej w promocji. Podstawą prawną tego przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art.6 ust.1. lit.c RODO), nałożonego na niego przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności prawa podatkowego.
 • wykonania analityki, czyli tworzenia zestawień, analiz, statystyk oraz raportów na potrzeby wewnętrzne i ewntualna obrona przed roszczeniami skierowanymi przeciwko Administratorowi. Podstawę prawną tego przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit f) RODO).

4. W jaki sposób profilujemy dane?

W celu ustalenia czy spełniasz warunki na otrzymanie nagrody w konkretnej akcji promocyjnej stosujemy profilowanie. Decyzje związane z profilowaniem będą podejmowane na podstawie danych uzyskanych przez Administratora od Ciebie oraz osób, które poleciłeś. Zawsze te decyzje będą podejmowane z udziałem personelu Administratora.

5. Do jakich odbiorców mogą zostać przekazane dane osobowe?

Z poszanowaniem poufnego charakteru Twoich danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych Twoje dane mogą być przekazywane:

 • podmiotom zewnętrznym zapewniającym obsługę IT Administratora, w tym firmom hostingowym w zakresie gromadzenia danych Administratora na zewnętrznych serwerach.

6. Czy wskazane dane mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Graniczny?

Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Ci prawo sprostowania przetwarzanych danych osobowych, w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym.

Masz prawo do przenoszenia danych osobowych od Administratora w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz prawo do żądania przesłania wskazanych danych do innego administratora na podstawie udzielonej zgody.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponieważ podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody, ale nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W określonych prawem przypadkach niektóre z wymienionych praw może być ograniczone.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

8. Jakie Twoje dane przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:

 • dane identyfikujące Twoją tożsamość,
 • dane adresowe i kontaktowe
 • dane dotyczące faktów dotyczących spełnienia przez Ciebie warunków regulaminu akcji „OCHOTNIK POLECA OCHOTNIKA”

9. Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

Twoje dane, będą przetwarzane – w zależności od celów przetwarzania, przez następujące okresy:

 • w przypadku wzięcia udziału w Akcji promocyjnej, dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w tej Akcji promocyjnej oraz przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego, które nakładają na Administratora określone prawem obowiązki;
 • w przypadku wyrażenia zgód marketingowych dane będziemy przetwarzać do czasu, aż wycofasz swoją zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

10. Informacja o wymogu podania danych

Podanie Twoich danych jest dobrowolne, ale bez ich podania niemożliwe będzie przetwarzanie w celu Twojego uczestnictwa w akcji promocyjnej „OCHOTNIK poleca OCHOTNIKA” lub wysyłanie do Ciebie komunikatów marketingowych.

INFORMACJA DLA KANDYDATA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRACE

BIEŻĄCA I PRZYSZŁE REKRUTACJE

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO), informujemy, że:

 1. 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Biokinetica S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Augustyna Locciego 5 lok.2, 02-928 Warszawa, zwana dalej Spółką.
 2. 2. Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym może Pan/Pani się skontaktować drogą elektroniczną pod adresem email: iod@biokinetica.com lub pisemnie (adres siedziby Spółki).
 3. 3. Pana/Pani dane osobowe podane w dokumentach rekrutacyjnych (CV, list motywacyjny) oraz zebrane w podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej będą przetwarzane w celu:
a) prowadzenia obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych;
b) wykonywania obowiązków wskazanych przepisami prawa;
c) ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
Podstawą prawną przetwarzania jest:
a) przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – dla obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych w zakresie określonym w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy Kodeks pracy;
b) zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – dla obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych w zakresie jaki nie wynika z wyżej wymienionych przepisów;
c) uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – dla zapewnienia bezpieczeństwa usług i danych, w tym wyjaśniania okoliczności nieprawidłowego korzystania z usług, celów archiwizacyjnych i statystycznych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 1. 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane dla celów obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres 1 roku od daty otrzymania aplikacji rekrutacyjnej lub do chwili wycofania zgody.
 2. 5. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie personelowi upoważnionemu przez Spółkę.
 3. 6. Przysługują Panu/Pani żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych. Ponadto przysługuje Panu/Pani prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawa te nie są bezwarunkowe i mogą być ograniczone. Za wykazanie takich ograniczeń odpowiedzialna jest Spółka podczas rozpatrywania Pana/Pani wniosku o realizację przysługujących Panu/Pani praw.
 4. 7. Przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 5. 8. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest wymogiem ustawowym. Bez podania tych danych nie można wziąć udziału w obecnym lub przyszłych procesach rekrutacyjnych. Podanie innych danych w wyżej wymienionych celach jest dobrowolne.
 6. 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Zainteresowanych w szczegółach praw dotyczących ochrony swoich danych osobowych zapraszamy do zapoznania się z się z naszą „Polityką Prywatności” na stronie Spółki.