Klauzula informacyjna dla uczestnika kampanii „ochotnik poleca ochotnika”

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi szczegółami dotyczącymi przetwarzania.

1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych, które zostały nam przekazane, jest BIOKINETICA Spółka Akcyjna (zwana dalej Administratorem).

Z Administratorem można się skontaktować:

 • pisemnie pod adresem ul. Augustyna Locciego 5/2, 02-928 Warszawa
 • telefonicznie pod numerem +48 22 188-14-40
 • drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres office@biokinetica.com

2. Kto jest Inspektorem Ochrony Danych?

W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych masz prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym u Administratora.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować:

 • pisemnie pod adresem ul. Augustyna Locciego 5/2, 02-928 Warszawa
 • drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres iod@biokinetica.com

3. W jakich celach będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe i jaka jest ich podstawa prawna?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali w następujących celach:

 • prawidłowej organizacji naszej akcji promocyjnej „OCHOTNIK POLECA OCHOTNIKA” i Twojego uczestnictwa w niej oraz wydania nagrody, włącznie możliwością kontaktu z Tobą drogą elektroniczną (email, sms) i telefonicznie w tym celu. Podstawą prawną tego przetwarzania jest Twoja zgoda (art.6 ust.1 lit.a RODO).
 • prowadzenia wobec Ciebie działań marketingu bezpośredniego przy użyciu telefonu (rozmowa, sms) i/lub drogą elektroniczną (email). Podstawą prawną tego przetwarzania jest Twoja odrębna zgoda (art.6 ust.1 lit.a RODO) w związku z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) i/lub ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2014 r. poz. 243 ze zm.)
 • prowadzenia rozliczenia podatkowego w przypadku otrzymania przez Ciebie nagrody ujętej w promocji. Podstawą prawną tego przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art.6 ust.1. lit.c RODO), nałożonego na niego przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności prawa podatkowego.
 • wykonania analityki, czyli tworzenia zestawień, analiz, statystyk oraz raportów na potrzeby wewnętrzne i ewntualna obrona przed roszczeniami skierowanymi przeciwko Administratorowi. Podstawę prawną tego przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit f) RODO).

4. W jaki sposób profilujemy dane?

W celu ustalenia czy spełniasz warunki na otrzymanie nagrody w konkretnej akcji promocyjnej stosujemy profilowanie. Decyzje związane z profilowaniem będą podejmowane na podstawie danych uzyskanych przez Administratora od Ciebie oraz osób, które poleciłeś. Zawsze te decyzje będą podejmowane z udziałem personelu Administratora.

5. Do jakich odbiorców mogą zostać przekazane dane osobowe?

Z poszanowaniem poufnego charakteru Twoich danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych Twoje dane mogą być przekazywane:

 • podmiotom zewnętrznym zapewniającym obsługę IT Administratora, w tym firmom hostingowym w zakresie gromadzenia danych Administratora na zewnętrznych serwerach.

6. Czy wskazane dane mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Graniczny?

Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Ci prawo sprostowania przetwarzanych danych osobowych, w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym.

Masz prawo do przenoszenia danych osobowych od Administratora w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz prawo do żądania przesłania wskazanych danych do innego administratora na podstawie udzielonej zgody.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponieważ podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody, ale nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W określonych prawem przypadkach niektóre z wymienionych praw może być ograniczone.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

8. Jakie Twoje dane przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:

 • dane identyfikujące Twoją tożsamość,
 • dane adresowe i kontaktowe
 • dane dotyczące faktów dotyczących spełnienia przez Ciebie warunków regulaminu akcji „OCHOTNIK POLECA OCHOTNIKA”

9. Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

Twoje dane, będą przetwarzane – w zależności od celów przetwarzania, przez następujące okresy:

 • w przypadku wzięcia udziału w Akcji promocyjnej, dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w tej Akcji promocyjnej oraz przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego, które nakładają na Administratora określone prawem obowiązki;
 • w przypadku wyrażenia zgód marketingowych dane będziemy przetwarzać do czasu, aż wycofasz swoją zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

10. Informacja o wymogu podania danych

Podanie Twoich danych jest dobrowolne, ale bez ich podania niemożliwe będzie przetwarzanie w celu Twojego uczestnictwa w akcji promocyjnej „OCHOTNIK poleca OCHOTNIKA” lub wysyłanie do Ciebie komunikatów marketingowych.